Flexibilitet viktigt verktyg i ett 100 procent förnybart elsystem

2018-07-01 19:09

Slutrapporten om flexibilitetsbehovet i elsystemet år 2040 visar att vi i vissa fall kommer att ha stora överskott och i extremfall stora underskott på el. Rapporten bekräftar vikten av att accelerera för att skapa förutsättningar för flexibilitet.

Under arbetet med strategin för ökad flexibilitet i elsystemet blev det tydligt att det saknas en analys av flexibilitetsbehovet som utgår från scenariot i energiöverenskommelsen, ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Forum för smarta elnät har därför gett i uppdrag åt forskningsprojektet NEPP, North European Energy Perspectives Projects att genomföra analysen. Slutrapporten ger intressanta uppgifter om extremfallen, som visar att det under några få tillfällen kommer att finnas behov av en större flexibilitet än vad vi har i dag. Studien visar att vi i vissa fall kommer att ha överskott av el och i extremfall stora underskott. Flexibilitet är ett verktyg för att hantera båda dessa situationer. Redan om några år kommer det att behövas 3 GW flexibilitet och 2040 är behovet 8 GW.

– Det är värdefullt att vi nu har siffror på extremfallet, en situation som kan inträffa en timme under en sällsynt svår vinter. Studien tar dock inte hänsyn till marknadens förmåga att hantera detta, genom import till exempel. Studien visar tydligt behovet av att accelerera och genomföra nödvändiga förändringar. Bland annat handlar det om att tydliggöra roller och ansvar och möjliggöra marknadsplatser för att sälja flexibilitet, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Arbetet med roller och ansvar på den framtida elmarknaden är en annan viktig del av flexibilitetsstrategin, i syfte att möjliggöra för nya aktörer att komma in på marknaden och bidra till ökad flexibilitet. Forum för smarta elnät har inlett arbetet och kommer att presentera konkreta rekommendationer nästa år.