Smarta elnät – en fråga för alla

2019-10-07 12:53

När energisystemet förändras blir elnätet en angelägenhet för alla, även människor som normalt inte förhåller sig till det annat än genom sin elräkning. Det är bakgrunden till forskningsprogrammet Resistans och effekt – smarta elnät för de många människorna.

Forskningsprogrammet startade i början av 2019 och ska pågå i fem år. Till skillnad från de flesta andra forskningsinsatser som görs inom smarta elnät, handlar det denna gång inte om teknikutveckling. I stället vill man höja kunskapen om den förändring som sker i energisystemet och vilka konsekvenser och möjligheter det innebär för “de många människorna”. På så vis är förhoppningen att bidra till ett större genomslag för smarta elnät och därmed också en större samhällsnytta. Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt med deltagande forskare från huvudsakligen samhällsvetenskapliga discipliner, som socionomer, sociologer, statsvetare och psykologer. Forum för smarta elnät deltar i referensgruppen.

– Det smarta elsystemet blir en allt större del av människors vardagsliv vare sig vi vill eller inte, berättar Jenny Palm som är professor vid internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och en av ledarna för programmet. Det finns många trender där el hamnar i fokus, till exempel elbilar. Man pratar också mycket om kapacitetsbrist. Människor kommer att förstå att de påverkas och hushållen kommer att vara tvungna att bli mer engagerade.

Fyra områden i fokus

Programmet har fyra temaområden och inom dessa kommer forskare att jobba i flera olika projekt. Ett område är det smarta elnätets historia, nuläge och framtid, för att förstå betydelsen av olika handlingsalternativ. Ett annat område är hushållens roll – deras möjlighet att bidra med efterfrågeflexibilitet men också som nya producenter av el. Det tredje området är nya aktörer i det smarta elnätet och vilket utrymme de har att agera. Det fjärde området handlar om design av teknik och tjänster med fokus på de tilltänkta användarna. 

Resultaten kommer att spridas brett, eftersom syftet är just att höja kunskapen hos alla som berörs av förändringarna i energisystemet. En första stor konferens är planerad till nästa höst.

– Vi kommer också att ha många möten med människor, till exempel när vi intervjuar dem om deras elanvändning. Då sprider vi kunskap samtidigt, säger Jenny Palm. 

Forskningsprogrammet Resistans och effekt – smarta elnät för de många människorna leds av Lunds Universitet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet och Linköpings universitet. Familjen Kamprads forskningsstiftelse finansierar programmet med 25 miljoner kronor.