”Det är nu läge att ta arbetet till nästa nivå”

2020-03-05 09:26

Forum för smarta elnät har nu avslutat sitt arbete. De frågor Forumet arbetat med kommer fram till sommaren drivas av Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten. De båda myndigheterna har också fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur resultatet av Forumets arbete därefter ska tas vidare.

Sebastian de Toro, statssekreterare vid Infrastrukturdepartementet och tidigare ordförande i Forumets styrgrupp, besvarar här några frågor om regeringens beslut att inte förlänga Forumets uppdrag, och vad det innebär för den fortsatta utvecklingen inom smarta elnät .

Varför blev det ingen förlängning för Forum för smarta elnät?

Forum för smarta elnät har levererat enligt regeringens önskemål. Vi ser också allt fler innovativa lösningar från såväl startup-företag som etablerade aktörer. Vidare finns det idag etablerade samarbeten i branschen för dessa frågor. Att politiken har lyft smarta elnät som en prioriterad fråga tror vi har haft betydelse för dessa initiativ. Det är nu läge att ta arbetet till nästa nivå – hur det bäst ska ske är en fråga för de berörda myndigheterna att analysera och föreslå.

Ser regeringen fortfarande smarta elnät som ett viktigt verktyg i energiomställningen?

Smarta elnät är idag inte längre ett begrepp som handlar om framtiden. Vi är mitt i en omställning. Vi behöver bland annat en ökad flexibilitet i vårt elsystem för att kunna möta behovet i tillväxtregionerna. Vi ser även en ökad elektrifiering och digital utveckling i hela samhället. Därför är smarta elnät redan integrerade i de frågeställningar som myndigheterna arbetar med. Ambitionen är att uppdragen ska leda till att rollfördelningen blir tydligare mellan myndigheterna och på sikt mellan aktörer på energiområdet.

Vad händer nu?

Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att senast 20 mars föreslå hur Forumets arbete kan tas vidare. Fram till dess att regeringen tagit ställning, eller längst till 30 juni, har Energimyndigheten tillsammans med Energimarknadsinspektionen i uppdrag att aktivt driva de frågor som låg inom ramen för forumets tidigare ansvarsområden och som ryms inom respektive myndighets ansvarsområde.